domingo, noviembre 21

Hausnarketak«Urreak indar handia du, —ziñoan sarri beretzat— baina okerrerako gehienetan. Urrerik ezpalitz ezlegoke lurrean ainbeste gauza oker, ainbeste zapokeri, ainbeste griña gaizto. Urrerik ezpalitz ezlegoke ainbeste lagun saltzalle, ainbeste andinaiko, ainbeste lapur. Urrea izan ezpalitz, gizonak askozaz onagoak, zuzenagoak, eta apalagoak izango zirean. Urrea gehitzen danean geitu oi da gizonen arrokeria, itsasoa gora datorrenean ibaiko ura geituten dan legez. Eztago geuri atuntsuko irabazitxoak dakarguzanean begiratutea baino. Urre madarikatua, bihotz samurren gogortzallea, adimen argien itxumena! Urre asko barik bizi leiteke ondo»

No hay comentarios:

Publicar un comentario